Pravastatin – ett kolesterolsänkande läkemedel

Pravastatin är ett kolesterolsänkande läkemedel, som hör till gruppen statiner.

Statiner påverkar nivåerna av kolesterol i kroppen. Och på det sättet anses de minska risken för åderförkalkning.

Åderförkalkning, eller åderförfettning som det också kallas, kan ge bröstsmärtor, hjärtinfarkt och stroke.

Därför ges pravastatin vid höga kolesterolvärden för att minska risken att drabbas av hjärt-och kärlsjukdomar.

Läkemedelsbehandlingen är bara en del av den behandling som en patient får. Övriga åtgärder är särskild diet,  motion och viktminskning.

Det finns en kritik mot att statiner som pravastatin är överanvända, att det skrivs ut till grupper där nyttan är mindre eller där ditt finns färre bevis för nyttan.

Det första steget för en person med högt kolesterol är alltid att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar genom motion, viktminskning och att se över sin kost.

Vad är kolesterol?

Kolesterol är ett blodfett. Det finns flera olika fetter i blodet. De delas traditionellt in i ”nyttiga” och ”skadliga”.

Till de nyttiga hör HDL, som populärt kallas det goda kolesterolet, som är har en skyddande effekt.

Till de skadliga hör LDL-kolesterol, som populärt kallas det ”onda kolesterolet”, och triglycerider.

Har man höga halter av de skadliga blodfetterna så anses det kunna orsaka åderförfettning, eller åderförkalkning som det tidigare kallades.

Klicka här för att läsa mer om kolesterol.

Det finns en grupp läkare och forskare som är skeptiska till att det är kolesterol som ger upphov till åderförkalkning. De anser istället att det är insulinresistens som är orsaken till åderförkalkning.

Biverkningar av pravastatin – risk att få diabetes

Liksom andra läkemedel ger pravastatin biverkningar. Till de vanligaste biverkningarna hör dessa : yrsel, huvudvärk, trötthet, sömnstörningar, synstörningar, mag-tarmproblem, hudreaktioner, förändrad urinering, försämrad sexuell funktion, muskelvärk och ledvärk.

Att få diabetes är också en risk med att ta pravastatin. Därför kontrollerar läkaren om man har eller löper risk att få diabetes.

Läs här om risken för diabetes, övriga pravastatin biverkningar, och dessutom om de riktigt allvarliga biverkningarna då läkare ska kontaktas.

Pravastatin-läkemedel

Det finns flera pravastatin-läkemedel. Det beror på att flera tillverkare kan marknadsföra och sälja detta läkemedel under sina egna namn. Funktionen är densamma för de olika pravastatin-läkemedlen.

På apoteket kan man få ett annat pravastatin-läkemedel än det läkaren har skrivit ut. Klicka här för att se vilka dessa läkemedel är.

Andra statiner som simvastatin och atorvastatin (Lipitor)

Pravastatin tillhör läkemedelsgruppen statiner, och är en av de olika statiner som finns. Det finns andra statiner också.

Ett av de vanligaste statin-läkemedlen är simvastatin. Det sänker nivåerna av LDL-kolesterol i kroppen. Simvastatin utvecklades av det amerikanska läkemedelsföretaget Merck.

Dessutom finns statinen atorvastatin. Det var det femte statin-läkemedlet som utvecklades. Genom kliniska studier visades det att atorvastatin sänkte LDL-kolesterolet mycket kraftigare än de andra statinerna.

Patentet för atorvastatin innehades av Pfizer fram till 2011. Då marknadsfördes det under märkes-namnet Lipitor. Under perioden 1996-2012 blev Lipitor världens störst-säljande läkemedel någonsin, med 901 miljarder kronor i försäljningsintäkter under 14 ½ år.

Hur pravastatin ska tas

Att ta läkemedlet är viktigt att göra enligt läkares eller apotekspersonals föreskrifter.

Vid olika ålder och olika sjukdomstillstånd tas olika doser. Och ifall andra läkemedel intas, så ska Pravastatin tas med ett mellanrum till intaget av dem.

Läs mer här om hur pravastatin ska tas för att ge bäst effekt.

När ska man låta bli att ta läkemedlet?

Är man gravid eller planerar att bli gravid ska man inte ta läkemedlet, för det finns risk att fostret skadas.

Ifall man ammar ska man inte ta läkemedlet eftersom det kan gå över i bröstmjölken och skada barnet.

Har man leverbesvär ska man inte ta läkemedlet. Inte heller ifall man är allergisk eller överkänslig mot pravastatinnatrium eller övriga innehållsämnen i läkemedlet.

Det finns fler fall då man ska vara försiktig med läkemedlet så att man inte får andra sjukdomar, läs mer om det här.

Att kombinera alkohol med läkemedel kan vara problematiskt och till och med farligt ibland. Hur är det för pravastatin?

Är det OK att dricka alkohol när man äter pravastatin? Läs svaret här.

När ges läkemedlet?

Personer med höga kolesterolvärden får pravastatin för att sänka dessa, och på sätt minska risken för att drabbas av kranskärlssjukdom eller hjärtinfarkt.

Läkemedlet ges också till patienter som har haft bröstsmärtor, hjärtinfarkt eller stroke, eller för patienter med diabetes, för att minska risken för en ny hjärtinfarkt eller stroke. Då ges läkemedlet oavsett om patienten har höga kolesterolvärden eller inte.

Läkemedlet ges ifall en patient som får ett nytransplanterat organ har hög kolesterolhalt.

Hur kroppen påverkas av pravastatin

Det aktiva ämnet i Pravastatin är pravastatinnatrium. Det är en HMG-CoA reduktashämmare, eller statin. Den påverkar kolesterolnivåerna i kroppen.

Den minskar kroppens produktion av det ”onda” kolesterolet, LDL och ökar nivån av det ”goda” kolesterolet, HDL.

Att sänka LDL-kolesterolet anses förhindra att kranskärlen täpps till, s.k. åderförkalkning.

Under funktion finns mer om hur pravastatin fungerar och påverkar kroppen.